Algemene voorwaarden Asgard Reizen

Inschrijving

Via onze website kunt u eenvoudig en snel online uw reis naar keuze reserveren. Na uw boeking via onze website ontvangt u per e-mail een bevestiging. Uw reis is pas definitief geboekt als u van ons deze reisbevestiging ontvangt. Ook telefonisch via nummer 050-3684828 of via e-mail (info@asgard.nl) kunt u reserveren voor een reis.

Bevestiging en betaling

Na u boeking ontvangt van ons een bevestiging en tevens een factuur. Wij vragen u een aanbetaling te doen van 25% van de totale reissom. Het resterende bedrag dienen wij uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis in ons bezit te hebben. Boekt u uw reis binnen 4 weken voor vertrek dan betaalt u de gehele reissom in één keer.

De reisbescheiden

De reisbescheiden en overige relevante informatie zoals bijvoorbeeld de vertrektijd(en), vertrekplaats en adressen van de hotels, sturen wij u ongeveer 10 dagen voor vertrek toe. Wij kunnen u de reisbescheiden pas toesturen, nadat wij de volledige reissom hebben ontvangen.

Grensdocumenten

Voor EU-landen heeft u een geldig paspoort of identiteitskaart B nodig. Voor landen buiten Europa kunnen aanvullende voorwaarden gelden. U vindt hierover meer informatie op de website bij de betreffende reis. U kunt ook contact met ons opnemen. U dient zelf zorg te dragen voor de juiste documenten.

Groepsgrootte en vertrekgarantie

We reizen met groepen van minimaal 10 personen (in sommige gevallen minder) en maximaal 15 personen. Bij het minimum van 10 personen een maand voor vertrek is de reis gegarandeerd. Als u bent aangemeld voor een reis en u heeft een maand voor vertrek geen bericht van ons gekregen, kunt u ervan uit gaan dat de reis gegarandeerd vertrekt.

Annulering

U kunt via Asgard Reizen een annuleringsverzekering afsluiten. Het premiebedrag voor een annuleringsverzekering bedraagt 5,5% van de totale reissom. Dit is exclusief 21% assurantiebelasting over de verzekering en exclusief €4,50 poliskosten. Mocht u genoodzaakt zijn de reis te annuleren, dan kunt u dit telefonisch melden en dit daarna schriftelijk (aangetekend) bevestigen. De annuleringsvoorwaarden worden u tegelijk met de reserveringsbevestiging toegestuurd. Indien er een overeenkomst wordt geannuleerd bent u altijd de administratiekosten van €15,- per boeking verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u als reiziger de overeenkomst annuleert, bent u ons de volgende annuleringskosten verschuldigd:
· bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek de aanbetaling: 25%
· vanaf 42 dagen tot 30 dagen voor de dag van vertrek 40%
· vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor de dag van vertrek 75%
· vanaf 7 dagen voor vertrek 100%

Annulering door Asgard Reizen

Wij behouden ons het recht voor een reis te annuleren bij onvoldoende deelname een maand voor vertrek of door onvoorziene omstandigheden. Bij annulering door Asgard Reizen zijn wij tot niets meer verplicht dan tot het terugbetalen van de gestorte deelnemersgelden en de administratiekosten. Deze worden u per ommegaand gerestitueerd.

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer

Bij het boeken van uw reis dient u alle persoonlijke gegevens van uzelf en uw medereiziger(s) door te geven, die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. De naam in het ticket moet gelijk zijn aan het paspoort. Uw bevestiging dient u derhalve goed te controleren, we verzoeken u vriendelijk meteen met Asgard Reizen contact op te nemen indien u naam niet correct is weergegeven. Een goede fysieke en mentale conditie is noodzakelijk voor onze reizen. De gehele reissom dient voor vertrek te zijn betaald aan Asgard Reizen. De deelnemer dient bij het vertrek in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten (o.a. reispapieren, paspoort en eventueel visum). Als blijkt dat een deelnemer niet in bezit is van de voor de reis benodigde documenten, is de deelnemer zelf aansprakelijk voor alle gevolgen welke hieruit voortvloeien. Schade voortvloeiend uit het niet op tijd aanwezig zijn bij de opstapplaats is voor rekening van de deelnemer. De deelnemer dient zich bij de reisleider/chauffeur te vergewissen van het juiste tijdstip van vertrek. Asgard Reizen stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke goederen tijdens de reis in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten.

Reisverzekering

Deelnemers zijn verplicht tot het afsluiten van een reisverzekering. Voor een bedrag van €2,- p.p.p.d. Europa-dekking en €3,- p.p.p.d. werelddekking (Allianz Global Assistance, pakket B, excl. €4,50 poliskosten) is het mogelijk een reisverzekering via Asgard Reizen af te sluiten. De voorwaarden worden u tegelijkertijd met de reserveringsbevestiging toegestuurd.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen onze reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De verplichte bijdrage sinds 1 februari 2021: € 5,- p.p.
Zie ook: www.sgr.nl

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de reis dient u dit ter plaatse zo spoedig mogelijk te melden zodat direct naar een oplossing kan worden gezocht. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, neemt u dan contact op met ons kantoor in Groningen: 050-3684828. Bij blijvende klachten vraagt u een klachtenformulier aan uw reisleiding, die deze ondertekent. Bij terugkomst dient u dit formulier samen met een gemotiveerde brief schriftelijk en aangetekend binnen 30 dagen in te dienen. Wij zullen zorgdragen voor een passende oplossing.

Prijswijzigingen

We behouden ons het recht voor om de reissom aan te passen bij heffingen zoals bv. brandstoftoeslag. Ook tarieven voor o.a. luchthavenbelasting kunnen tussentijds gewijzigd worden. Aangezien Asgard Reizen hier geen invloed op heeft, zijn wij genoodzaakt eventuele prijsverhogingen door te berekenen aan de deelnemers.

Algemeen voorbehoud

Kennelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook voorkomend in de reisbrochure, advertenties, brieven of bevestigingen binden Asgard Reizen niet.

Tenslotte

In gevallen waarin deze beknopte reisvoorwaarden niet voorzien, zal de reisorganisator zich houden aan de reisvoorwaarden zoals deze in de reisbranche worden gehanteerd en opgesteld.

Groningen, mei 2020

Nieuwsbrief
Het recente reisaanbod in uw mailbox